Bacese Vortaraguf

Vývojová psychologie II.PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Marie VágnerováPublikace je vysokoškolskou učebnicí určenou pro studující psychologie a příbuzných oborů. Je zaměřena na porozumění podstatné části lidského života, dospělosti a stáří. Klade důraz na pochopení souvislostí různých vývojově podmíněných proměn a na stěžejní mezilidské vztahy, které jsou pro život dospělého určující. Tyto proměny lze sledovat jak prostřednictvím změn jednotlivých psychických funkcí, zejména kognitivních a emotivně regulačních, tak prostřednictvím proměny podoby základních sociálních rolí dospělosti: profesní, partnerské a rodičovské. Stárnutí a stáří je interpretováno jako komplexní proces, který má svou složku somatickou, psychickou i sociální. Proměna psychických funkcí je vždy individuálně specifická a je do určité míry dána již předchozím průběhem života. Psychický vývoj je koncipován jako cyklus na sebe navazujících proměn. (dospělost a stáří)


PEDMT A METODY VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE 11 1.1 Vymezení pedmtu vývojové psychologie 11 1.2 initelé psychického vývoje 12 Ddinost 12 Prostedí 16 1.3 Zpsob realizace psychického vývoje 21 Gendcrová diferenciace psychického vývoje 23 1.4 CNS jako organický základ psychických funkcí 24 . Langmeier J. Marie Vágnerové. Trestní vyšetřování HESS PDF. Pedagogická fakulta Jihoeské univerzity v eských Budjovicích U Tí lv 1A 37001 .


Katalogové íslo79084. Otevete novou bránu k poznání katalog i portál ezdroj odte na jednom míst staí si jen vybrat. PSYb2520 Statistická analýza dat II. dosplost a stáí Marie Vágnerová. Autorka postupn probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím vku v pedkolním vku po nástupu do koly a bhem kolní docházky v. Jak se připravit na policejní důstojník. Zlepšení účtu. Document has not been rated yet. Doplnné a pepracované vydání oblíbené publikace se zabývá psychickým vývojem jedince v období dtství a dospívání. Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie.Zabývá se initeli zákonitostmi a prbhem psychického vývoje lovka od poetí po smrt.Shromauje popisuje srovnává a tídí poznatky o duevním ivot lovka od poátku a do konce jeho vývoje. aktualizované vydání.Praha Grada Publishing 2006. Karolinum 1. Vyhledávací portál K.UTB. Vývojová psychologie 2. Průměrné náklady na magisterský titul ve vzdělávání. Vývojová psychologie II. ZRALOST PRO KOLU. vrozené pedpoklady vlivy.

Bezplatné online kurzy s certifikáty z nejvyšších univerzit.


Zdroje volně dostupných e-knih e-knihy Vývojová psychologie II. PDF. E-knihy ke stažení online v PDF i do čtečky Marie Vágnerová.