Bacese Vortaraguf

Vedecké písaniePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Katarína StaroňováRecenzie: „Teším sa, že aj na Slovensku vzniká aplikovaná publikácia, ktorá bude slúžiť ako významná pomôcka všetkým, ktorí majú záujem publikovať v oblasti vied, či už študentom, ale aj učiteľom a vedeckým pracovníkom. Kvalita slovenského výskumu v tejto oblasti pomerne dosť (aspoň v priemere) zaostáva za svetovými štandardmi a jedným z nástrojov podporujúcich pozitívne zmeny bude aj predložený text. Za to autorom ďakujem.“ Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. - Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici „Na slovenských vysokých školách sa ešte stále venuje nedostatočná pozornosť vyučovaniu metód a techník vedeckého písania. Študenti, ktorí stoja pred úlohou napísať seminárnu, bakalársku či diplomovú prácu, sú takí bezradní a často ostávajú aj bez adekvátneho vedenia svojimi pedagógmi. ‚Vedecké písanie‘ zapĺňa dôležitú medzeru a je ambicióznym a vydareným pokusom oboznámiť študentov s technikami a so stratégiami vedeckej práce. Zrozumiteľne a na veľkom množstve praktických príkladov vysvetľuje základné postupy výstavby vedeckých textov, argumentačných postupov a stratégií písania kvalifikačných prác. Knihu rozhodne odporúčam do pozornosti všetkým študentom.“ Marek Rybař,PhD. - Katedra politológie, FiF UK v Bratislave OBSAH A. Výstavba a úprava vedeckého textu 1 Výstavba textu 1.1 Základné časti textu 1.2 Hlavná časť textu 1.2.1 Úvod 1.2.2 Teoretické východiská 1.2.3 Metódy 1.2.4 Výsledky 1.2.5 Diskusia a interpretácia 1.2.6 Záver 1.2.7 Zoznam bibliografických odkazov 1.3 Predná časť textu 1.3.1 Titulný list a obal práce 1.3.2 Abstrakt 1.3.3 Obsah 1.3.4 Zoznam tabuliek, schém a obrázkov 1.3.5 Zoznam skratiek a symbolov 1.4 Koncová časť textu 1.4.1 Prílohy 1.4.2 Sprievodný materiál 2 Argumentácia 3 Koherencia textu 3.1 Štruktúra odseku 3.2 Štruktúra kapitoly 3.3 Viazanosť textu 3.3.1 Orientátory 3.3.2 Konektory 3.3.3 Opakovanie kľúčových slov 4 Štýlová výstavba vedeckého textu 4.1 Autor a čitateľ vedeckého textu 4.2 Ďalšie subjekty v texte 4.3 Vecná presnosť a neutralita 4.4 Odborná terminológia 4.5 Bezpríznakové slová 5 Grafická úprava vedeckého textu 5.1 Riadkovanie, veľkosť a typ písma 5.2 Okraje 5.3 Odsadzovanie textu 5.4 Číslovanie 5.5 Interpunkcia B. Dokumentácia prameňov, odkazovanie a citovanie vo vedeckom texte 1 Základné pojmy a vzťahy 2 Etika citovania 2.1 Prečo citujeme 2.2 Typy citovania: doslovný citát, parafrázovanie, sumarizácia 2.2.1 Doslovné citáty 2.2.2 Parafrázovanie 2.2.3 Sumarizácia (výťah) 2.3 Spôsoby začleňovania práce iných do textu 2.4 Plagiátorstvo 2.4.1 Čo je považované za plagiát? Čo je relevantný zdroj? 2.4.2 Formy plagiátorstva 3 Techniky citovania a odkazovania 3.1 Všeobecné pravidlá citovania a odkazovania 3.2 Tri metódy citovania: metóda autor – rok vydania, metóda priebežných číselných odkazov, metóda poradovými číslami 3.3 Metóda autor – rok vydania vzhľadom na citačnú konvenciu American Psychological Association (APA) 3.3.1 Odkazy v hlavnom texte 3.3.2 Zoznam bibliografických odkazov (použitých zdrojov) 3.3.3 Variant citačnej konvencie American Sociological Association (ASA) 3.4 Metóda priebežných číselných odkazov (odkazy pod čiarou) vzhľadom na citačnú konvenciu University of Chicago 3.4.1 Odkazy v hlavnom texte 3.4.2 Zoznam bibliografických odkazov (použitých zdrojov) 3.5 Tvorba zoznamu bibliografických údajov: porovnanie odkazovania APA, Chicago a ISO 690 3.6 Citovanie elektronických zdrojov 3.7 Citovanie formálnych dokumentov, napr. zákonov, súdnych rozhodnutí, smerníc EÚ a iných právnych prameňov 3.8 Citovanie vlastného empirického výskumu (rozhovory) Príloha 1 : Pomôcka pre odkazovanie pomocou metódy autor-rok s ohľadom na APA citačnú konvenciu (ako písať akademické a vedecké texty)


V názvosloví taxónov je záväzná latinina. ablóna slepej mapy Slovenska je výbornou pomôckou na precviovanie geografických vedomostí môete si ju obkresli alebo priamo do nej písa stieratenými popisovami je vyrobená z tvrdého kartónu formát A5. Preto táto knika nie je uebnicou a nemá ani usporiadanie od jednoduchého k zloitému. Vedecké písanie Katarína Staroová.


Ako Pisat

Napísanie autoreferátu Bc DP diz.. VÖRÖS László. Vedecké písanie Ako písa akademické a vedecké texty Staroová Katarína Teím sa e aj na SloveRecenziensku vzniká aplikovaná publikácia ktorá bude slúi ako významná pomôcka vetkým ktorí majú záujem publikova v oblasti vied i u tudentom ale aj uiteom a vedeckým pracovníkom. Ředitelství školství. Vedecké písanie zapa dôleitú medzeru a je ambicióznym a vydareným pokusom oboznámi tudentov s technikami a so stratégiami vedeckej práce. Stanford University Aerospace Engineering Ranking. ako oslovenie sa nepouíva v tomto prípade je oslovenie pán docent. Ako písa akademické a vedecké texty. Chronologický seznam knih Ernest Hemingway. DPH Není skladem Doprava ZDARMA nad 699 K. Záverené práce CRZP Centrálny register záverených a kvalifikaných prác Online katalóg CRZP Metodické usmernenie 142009R z 27. ECEBC telefonní číslo registru. Autor Katarína Staroová Poet strán 284 . ím sa vak odliuje vedecké písanie od písania umeleckého i publicistického? Predovetkým tým e ide o .

Může realitní agent pracovat pro dva makléře v různých státech.


eknihy ke stažení Vedecké písanie PDF. Elektronické knihy PDF epub Katarína Staroňová.