Bacese Vortaraguf

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemistyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Marie KrčmováUčební text Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty podává poučení o zvukové stavbě češtiny tak, aby na jedné straně v přiměřeném rozsahu reflektoval nejnovější poznatky fonetických věd (tj. fonetiky, fonologie a morfonologie ve vzájemném vztahu včetně rozdílu mezi psanou a mluvenou podobou jazyka), na druhé straně však zvýraznil to, co je pro moderní poznání češtiny relevantní. Věnuje se nejen hláskám jako základním prvkům popisu, ale i stavbě větších celků mluvy. Na rozdíl od minimalizovaných výkladů běžných mluvnic je daleko hlubší a komplexnější, a to jak v rozsahu poznatků, tak v jejich vysvětlení a specifikaci. Skriptum má část obecnou, která může dobře posloužit pro studium jakékoli filologie (české doklady jsou v ní jen jako příklady pro jinak velmi obecné poznatky a souvislosti), a část věnovanou češtině, kde se vedle výkladu o standardní výslovnosti najdou i poznatky o zvukové stavbě jiných variet tohoto jazyka včetně dialektů. Závěrečná kapitola je věnována teorii kultivované výslovnosti a zásadám české ortoepie, jež jsou formulovány ve shodě s dnes už těžko dostupnými kodifikačními příručkami. Učební text není pouhou cvičebnicí výslovnosti se zjednodušenou teorií, ale je formou i náplní skutečným odborným výkladem, který je určen ke studiu, nikoli pouhému přečtení nebo naučení zpaměti. Počítá s obsahem vysokoškolského studia bohemisty v tom, že zachycuje i pojmy a vztahy, s nimiž bude student pracovat v dalších disciplínách, např. v historické mluvnici. Pak se může k textu vracet a některé termíny si osvěžit nebo dokonce si je v nových souvislostech upřesnit. Knížka tohoto zaměření není v současnosti na jiných vysokých školách v ČR k dispozici.


Fonologie fonémika i hláskosloví je lingvistická vda která podobn jako fonetika zkoumá zvukovou stránku pirozeného jazyka. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. KRMOVÁ Marie. Dělá podrostová prestižní záležitost pro Med School Reddit.


Fonologie A Fonetika

Fonetika a fonologie eského jazyka popis komentáe a vekeré informace o knize. pjeno do dílí knihovna sbírka doba vyhledání umístní popis pozn. Učitelství znamení znamení tisknutelný. British College Crossword Clee. Cornell Studium v ​​zahraničí Cals. CSU Project Management certifikát. Errata Krmová Marie Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty Ostrava 2006 109 d terminální pedl terminální pedl 110 u karelu petët stofk kek ale nats z sx nepamatuje. Hodnocení recenze zajímavosti a informace o knize. However I checked other work by the same author M. Ostrava Ostravská univerzita Filozofická . Fonetika pednáky. Tipy pro vyhledávání. Ostrava FF OSU v Ostrav. Front Cover.

Malý život ve Velké Británii.


Knihy v PDF Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty PDF. Audio knihy zdarma Marie Krčmová.